सफाई व्यवसाय/ का.का.प. शिष्यवृत्ती : देयक वितरण स्थिती

डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 18-मे-2024 17:14:26
शैक्षणिक वर्ष :
आर्थिक वर्ष  :
जिल्हाप्रवर्गलेखाशीर्षएकूण विद्यार्थीएकूण राशी (लाखात)
अहमदनगरअनुसूचित जाती2225-3781401476.23
अनुसूचित जाती2225-30373336.16
इतर मागास वर्गीय2225-3046130.24
इतर मागास वर्गीय2225-3781921.70
इतर मागास वर्गीय2225-303760.11
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3046300.56
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-303750.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-37811082.00
अनुसूचित जमाती2225-378170.13
खुला प्रवर्ग2225-3037270.50
खुला प्रवर्ग2225-3781971.79
अकोलाअनुसूचित जाती2225-3046911.68
अनुसूचित जाती2225-30375796107.53
अनुसूचित जाती2225-378111376210.58
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-378130.06
अमरावतीअनुसूचित जाती2225-304657310.60
अनुसूचित जाती2225-3037373869.21
अनुसूचित जाती2225-37817491138.83
इतर मागास वर्गीय2225-378120.04
विशेष मागास प्रवर्ग2225-378120.04
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-378120.04
खुला प्रवर्ग2225-378120.04
औरंगाबादअनुसूचित जाती2225-303718282339.63
अनुसूचित जाती2225-3781266049.33
इतर मागास वर्गीय2225-304660.11
इतर मागास वर्गीय2225-30371031.91
विशेष मागास प्रवर्ग2225-303750.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-30371202.22
अनुसूचित जमाती2225-3037490.91
खुला प्रवर्ग2225-3037140.26
भंडाराअनुसूचित जाती2225-30461262.33
अनुसूचित जाती2225-3037214839.74
अनुसूचित जाती2225-3781181933.65
इतर मागास वर्गीय2225-378120.04
विशेष मागास प्रवर्ग2225-378110.02
बीड अनुसूचित जाती2225-3046492591.24
अनुसूचित जाती2225-3037363567.25
अनुसूचित जाती2225-3781460985.64
विशेष मागास प्रवर्ग2225-378110.02
विशेष मागास प्रवर्ग2225-304620.04
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-378170.13
अनुसूचित जमाती2225-378170.13
बुलडाणा अनुसूचित जाती2225-378112221227.26
अनुसूचित जाती2225-303713601253.16
इतर मागास वर्गीय2225-303720.10
इतर मागास वर्गीय2225-378140.07
विशेष मागास प्रवर्ग2225-303770.13
विशेष मागास प्रवर्ग2225-37811001.85
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3781100.19
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-303710.02
अनुसूचित जमाती2225-378120.04
खुला प्रवर्ग2225-378172913.49
चंद्रपूरअनुसूचित जाती2225-30461612.98
अनुसूचित जाती2225-3037257047.55
अनुसूचित जाती2225-3781306856.94
धुळेअनुसूचित जाती2225-3037257047.55
अनुसूचित जाती2225-37817227133.76
अनुसूचित जाती2225-3046327260.53
इतर मागास वर्गीय2225-3046150.28
इतर मागास वर्गीय2225-3781140.26
इतर मागास वर्गीय2225-3037170.31
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3037130.24
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3781811.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-30461342.48
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-37811372.53
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-30371092.02
अनुसूचित जमाती2225-378180.15
अनुसूचित जमाती2225-303710.02
अनुसूचित जमाती2225-304620.04
खुला प्रवर्ग2225-304620.04
खुला प्रवर्ग2225-378180.15
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225-30463516.62
अनुसूचित जाती2225-3037130824.51
अनुसूचित जाती2225-3781167731.09
गोंदियाअनुसूचित जाती2225-30462194.05
अनुसूचित जाती2225-3037207938.46
अनुसूचित जाती2225-3781182833.88
हिंगोलीअनुसूचित जाती2225-30375139.98
अनुसूचित जाती2225-37814779.38
अनुसूचित जाती2225-30465019.95
इतर मागास वर्गीय2225-303730.06
विशेष मागास प्रवर्ग2225-304610.02
विशेष मागास प्रवर्ग2225-378110.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-304660.42
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-378110.02
अनुसूचित जमाती2225-378190.17
खुला प्रवर्ग2225-303720.04
जळगावअनुसूचित जाती2225-30461953.61
अनुसूचित जाती2225-3037417478.14
अनुसूचित जाती2225-37819239171.66
विशेष मागास प्रवर्ग2225-378160.11
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3781400.74
जालनाअनुसूचित जाती2225-378116136301.35
अनुसूचित जाती2225-30463195.90
अनुसूचित जाती2225-303715361287.32
इतर मागास वर्गीय2225-30374969.24
इतर मागास वर्गीय2225-378188916.45
विशेष मागास प्रवर्ग2225-378160.11
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3037120.22
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-303767212.68
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-37814057.92
अनुसूचित जमाती2225-3037430.80
अनुसूचित जमाती2225-3781380.83
खुला प्रवर्ग2225-37812785.20
खुला प्रवर्ग2225-303774613.99
कोल्हापूरअनुसूचित जाती2225-378197018.01
अनुसूचित जाती2225-30462274.20
अनुसूचित जाती2225-30374879.01
इतर मागास वर्गीय2225-378110.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-37811382.55
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3046300.56
अनुसूचित जमाती2225-378120.04
खुला प्रवर्ग2225-378130.06
लातूरअनुसूचित जाती2225-378168312.64
अनुसूचित जाती2225-303796117.78
अनुसूचित जाती2225-30464858.97
विशेष मागास प्रवर्ग2225-303710.02
अनुसूचित जमाती2225-303710.02
मुंबईअनुसूचित जाती2225-0501761.41
अनुसूचित जाती2225-0403671.24
अनुसूचित जाती2225-0468691.28
इतर मागास वर्गीय2225-0501110.20
इतर मागास वर्गीय2225-0468120.22
विशेष मागास प्रवर्ग2225-050130.06
विशेष मागास प्रवर्ग2225-040310.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-040340.07
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-046850.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-050180.15
अनुसूचित जमाती2225-046810.02
अनुसूचित जमाती2225-050110.02
खुला प्रवर्ग2225-0468260.48
खुला प्रवर्ग2225-040310.02
खुला प्रवर्ग2225-0501140.26
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती2225-0403440.81
अनुसूचित जाती2225-05012474.57
अनुसूचित जाती2225-04683075.68
इतर मागास वर्गीय2225-0468460.85
इतर मागास वर्गीय2225-050150.09
विशेष मागास प्रवर्ग2225-040310.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0501120.22
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-040330.06
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0468370.68
खुला प्रवर्ग2225-0468210.39
खुला प्रवर्ग2225-0403340.63
खुला प्रवर्ग2225-0501320.59
नागपूरअनुसूचित जाती2225-30375522102.22
अनुसूचित जाती2225-3781368068.08
अनुसूचित जाती2225-30464087.55
इतर मागास वर्गीय2225-30371773.27
इतर मागास वर्गीय2225-3781591.09
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3781140.26
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3037280.52
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3781520.96
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3037951.76
अनुसूचित जमाती2225-3781200.37
अनुसूचित जमाती2225-3037300.56
खुला प्रवर्ग2225-3037280.52
खुला प्रवर्ग2225-378170.13
नांदेडअनुसूचित जाती2225-3037270.50
अनुसूचित जाती2225-37813596.64
अनुसूचित जाती2225-304680.15
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225-303777814.39
अनुसूचित जाती2225-378165712.15
अनुसूचित जाती2225-3046661.22
नाशिकअनुसूचित जाती2225-303784815.69
अनुसूचित जाती2225-3781122022.57
अनुसूचित जाती2225-3046160.30
इतर मागास वर्गीय2225-3781150.28
इतर मागास वर्गीय2225-3037190.35
विशेष मागास प्रवर्ग2225-304620.04
विशेष मागास प्रवर्ग2225-303710.02
विशेष मागास प्रवर्ग2225-378110.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3037711.31
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3781280.52
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3046260.54
अनुसूचित जमाती2225-3037100.19
अनुसूचित जमाती2225-3046150.28
खुला प्रवर्ग2225-3037200.37
खुला प्रवर्ग2225-3781230.43
खुला प्रवर्ग2225-304620.04
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225-303778021.69
अनुसूचित जाती2225-378197619.59
इतर मागास वर्गीय2225-303740.07
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-303740.07
खुला प्रवर्ग2225-303750.09
परभणीअनुसूचित जाती2225-303793630.60
अनुसूचित जाती2225-3781142142.40
अनुसूचित जमाती2225-303730.06
अनुसूचित जमाती2225-378170.13
पुणेअनुसूचित जाती2225-30462905.37
अनुसूचित जाती2225-37812474.57
अनुसूचित जाती2225-3037290.54
इतर मागास वर्गीय2225-378160.11
इतर मागास वर्गीय2225-3046120.22
विशेष मागास प्रवर्ग2225-378120.04
विशेष मागास प्रवर्ग2225-304610.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-303750.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-304620.04
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3781160.30
अनुसूचित जमाती2225-378140.07
अनुसूचित जमाती2225-304630.06
खुला प्रवर्ग2225-3037671.24
खुला प्रवर्ग2225-3046490.91
खुला प्रवर्ग2225-3781130.24
रायगडअनुसूचित जाती2225-3037130.24
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225-3046851.57
अनुसूचित जाती2225-30372715.08
अनुसूचित जाती2225-37812494.73
इतर मागास वर्गीय2225-304620.04
इतर मागास वर्गीय2225-303760.11
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-303720.04
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-304630.06
अनुसूचित जमाती2225-303710.02
खुला प्रवर्ग2225-303710.02
सांगलीअनुसूचित जाती2225-3037761.41
अनुसूचित जाती2225-37812013.72
विशेष मागास प्रवर्ग2225-303720.04
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3037440.81
खुला प्रवर्ग2225-303710.02
साताराअनुसूचित जाती2225-378159811.06
अनुसूचित जाती2225-30461182.18
अनुसूचित जाती2225-303764511.93
इतर मागास वर्गीय2225-3781280.52
इतर मागास वर्गीय2225-3037170.31
विशेष मागास प्रवर्ग2225-303710.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-304610.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3037541.37
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3781310.57
अनुसूचित जमाती2225-303720.04
खुला प्रवर्ग2225-378150.09
खुला प्रवर्ग2225-303760.11
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती2225-3037170.31
अनुसूचित जाती2225-378180.15
इतर मागास वर्गीय2225-303720.04
इतर मागास वर्गीय2225-378190.17
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-303710.02
खुला प्रवर्ग2225-3781190.35
खुला प्रवर्ग2225-3037150.28
ठाणेअनुसूचित जाती2225-303796417.83
अनुसूचित जाती2225-37811061.96
इतर मागास वर्गीय2225-30371071.98
इतर मागास वर्गीय2225-3781330.61
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3037100.19
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3781100.19
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-30371132.09
अनुसूचित जमाती2225-3037180.33
अनुसूचित जमाती2225-378150.09
खुला प्रवर्ग2225-3781100.19
खुला प्रवर्ग2225-3037771.42
वर्धाअनुसूचित जाती2225-3781119322.07
अनुसूचित जाती2225-303773213.54
अनुसूचित जाती2225-3046330.61
इतर मागास वर्गीय2225-303710.02
इतर मागास वर्गीय2225-378110.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3037440.81
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3781480.89
अनुसूचित जमाती2225-378120.04
खुला प्रवर्ग2225-378130.06
वाशीमअनुसूचित जाती2225-3781221741.38
अनुसूचित जाती2225-3037416177.22
अनुसूचित जाती2225-30461152.13
यवतमाळअनुसूचित जाती2225-304658110.75
अनुसूचित जाती2225-3037276651.36
अनुसूचित जाती2225-3781503293.34
एकुण2216534,159.82