सावित्रीबाई फुले : देयक वितरण स्थिती

डॅशबोर्ड दर तासाने अद्ययावत केला जाईल
अद्ययावत केलेली वेळ: 14-जुलै-2024 06:57:00
शैक्षणिक वर्ष :
आर्थिक वर्ष  :
जिल्हाप्रवर्गलेखाशीर्षएकूण विद्यार्थीएकूण राशी (लाखात)
अहमदनगरअनुसूचित जाती2225-386125195251.95
अनुसूचित जाती2225-385225987157.52
अनुसूचित जाती2225-0539262915.77
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182160516.05
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088910716.43
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318229829298.29
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088919231115.39
अकोलाअनुसूचित जाती2225-3852663139.79
अनुसूचित जाती2225-386112292122.92
अनुसूचित जाती2225-053910776.46
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182155015.50
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08893321.99
विशेष मागास प्रवर्ग2225-C-6671651.65
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08894442.66
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-C-6671221.22
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182863686.36
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889576334.58
अमरावतीअनुसूचित जाती2225-386118392183.74
अनुसूचित जाती2225-38521088467.69
अनुसूचित जाती2225-0539422225.33
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182336833.68
विशेष मागास प्रवर्ग34512343218613.12
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08897074.24
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08893622.17
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889785147.11
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318211942119.42
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती34512343598335.90
औरंगाबादअनुसूचित जाती2225-386121510215.10
अनुसूचित जाती2225-385222880140.35
अनुसूचित जाती2225-8872670.67
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088920.01
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08891250.75
विशेष मागास प्रवर्ग2225 B 57130.02
विशेष मागास प्रवर्ग2225-944750.03
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31822392.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती3451-2595350035.00
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088922704139.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318219113191.13
भंडाराअनुसूचित जाती2225-3861807680.76
अनुसूचित जाती2225-3852685241.14
अनुसूचित जाती2225-05394002.40
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182142414.24
विशेष मागास प्रवर्ग2225-9975234323.43
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08891741.04
विशेष मागास प्रवर्ग2225-A029249814.99
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182214621.46
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08896293.77
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9975617761.77
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-A029601236.07
बीड अनुसूचित जाती2225-38521194271.65
अनुसूचित जाती2225-386110384103.84
अनुसूचित जाती2225-0539440.26
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31824394.39
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08893332.00
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08891590.95
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088922639135.83
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318223737237.37
बुलडाणा अनुसूचित जाती2225-88722412.41
अनुसूचित जाती2225-386119997199.97
अनुसूचित जाती2225-385216769102.53
अनुसूचित जाती2225-053913638.18
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182191619.16
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889177910.67
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318214910149.10
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088917182103.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती3451-2621-31330933.09
चंद्रपूरअनुसूचित जाती2225-05396884.13
अनुसूचित जाती2225-38521003660.22
अनुसूचित जाती2225-386113537135.37
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182150415.04
विशेष मागास प्रवर्ग2225-8872810.81
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088912027.21
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889799447.96
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318211993119.93
धुळेअनुसूचित जाती2225-3861450545.05
अनुसूचित जाती2225-3852446026.76
विशेष मागास प्रवर्ग2225-689-63023.02
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182128112.81
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08892871.72
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088911616.97
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889120.07
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889833350.00
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182609160.91
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-689-6385638.56
गडचिरोलीअनुसूचित जाती2225-3852414227.72
अनुसूचित जाती2225-3861361036.10
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31827077.07
विशेष मागास प्रवर्ग2225-A4686704.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182479347.93
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-A468433326.07
गोंदियाअनुसूचित जाती2225-3861699469.94
अनुसूचित जाती2225-3852605736.34
अनुसूचित जाती2225-303710.01
अनुसूचित जाती2225-05391811.09
विशेष मागास प्रवर्ग2225-A682351421.08
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182388938.89
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182478847.88
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08891250.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-A682438226.29
हिंगोलीअनुसूचित जाती2225-3861906890.68
अनुसूचित जाती2225-3852884853.09
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31822842.84
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08892011.21
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889207412.44
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9358852451.14
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182767676.76
जळगावअनुसूचित जाती2225-38521311380.13
अनुसूचित जाती2225-386114354143.54
अनुसूचित जाती2225-053915459.27
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182318231.82
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088915139.08
विशेष मागास प्रवर्ग2225-7141204912.29
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08892001.20
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-714117566105.40
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318217382173.82
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088914338.60
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-667120.01
जालनाअनुसूचित जाती2225-3861856385.63
अनुसूचित जाती2225-3852891653.83
अनुसूचित जाती2225-05395483.29
अनुसूचित जाती2225-88724174.17
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08892521.51
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31823743.74
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318214834147.86
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08891607996.47
कोल्हापूरअनुसूचित जाती2225-385217861107.17
अनुसूचित जाती2225-386120527205.27
अनुसूचित जाती2225-0539780346.90
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182297729.77
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088915569.34
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08891233574.01
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318212041120.41
लातूरअनुसूचित जाती2225-386123254232.54
अनुसूचित जाती2225-385227169163.01
अनुसूचित जाती2225-05393852.31
विशेष मागास प्रवर्ग2225-88721351.35
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182101110.11
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08899515.71
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318213766137.66
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088921023126.14
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-887210389103.89
मुंबईअनुसूचित जाती2225-3467529252.92
अनुसूचित जाती2225-0421271616.30
अनुसूचित जाती2225-34671591.59
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31823163.16
विशेष मागास प्रवर्ग2225-42583163.16
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4472170.17
विशेष मागास प्रवर्ग2225-42582511.51
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-31827357.35
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-42586203.72
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-42586416.41
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4472310.31
मुंबई उपनगरअनुसूचित जाती2225-3467827782.77
अनुसूचित जाती2225-3467904290.42
अनुसूचित जाती2225-0421539932.39
अनुसूचित जाती2225-0421716542.99
विशेष मागास प्रवर्ग2225-44721741.74
विशेष मागास प्रवर्ग2225-4258140.08
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31823283.28
विशेष मागास प्रवर्ग2225-44722431.46
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4472144614.46
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4258190.19
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-42582691.61
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-4472230513.83
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182281728.17
नागपूरअनुसूचित जाती2225-386130941308.22
अनुसूचित जाती2225-385224660147.96
अनुसूचित जाती2225-053916009.60
विशेष मागास प्रवर्ग2225-9447204812.29
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182574157.41
विशेष मागास प्रवर्ग2225-9465126912.69
विशेष मागास प्रवर्ग2225-9465399523.97
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08893031.82
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318212682126.79
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9447469428.16
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889245714.74
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9465322632.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-9465849850.99
नांदेडअनुसूचित जाती2225-0539200012.00
अनुसूचित जाती2225-386126455264.55
अनुसूचित जाती2225-385223396140.38
विशेष मागास प्रवर्ग3451-2503850.85
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182132913.29
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08893041.82
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08899845.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08891634398.06
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318221833218.33
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती3451-25033973.97
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-D5748008.00
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-84781240774.44
नंदुरबारअनुसूचित जाती2225-053910.01
अनुसूचित जाती2225-3852169910.79
अनुसूचित जाती2225-3861173117.31
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31825605.60
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889830.50
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182237523.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088915619.47
नाशिकअनुसूचित जाती2225-386125862258.62
अनुसूचित जाती2225-385223988143.94
अनुसूचित जाती2225-0539232613.96
विशेष मागास प्रवर्ग2225-66715703.42
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31826566.56
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088920.01
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08899945.96
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318224321243.21
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-667123670142.02
उस्मानाबादअनुसूचित जाती2225-386110645106.45
अनुसूचित जाती2225-38521092165.53
अनुसूचित जाती2225-0539202512.15
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31824324.32
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08893762.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182968696.86
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08891134468.06
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-D206387638.76
परभणीअनुसूचित जाती2225-386112720127.20
अनुसूचित जाती2225-38521366181.97
अनुसूचित जाती2225-05397234.34
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31823303.30
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08892741.64
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088919325115.95
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318216850168.50
पुणेअनुसूचित जाती2225-385230806184.84
अनुसूचित जाती2225-386139618396.18
अनुसूचित जाती2225-053917533105.20
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182157715.77
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08892091.25
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088914228.53
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-71417354.41
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088928196169.18
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318222113221.13
रायगडअनुसूचित जाती2225-88724244.24
अनुसूचित जाती2225-3861250125.01
अनुसूचित जाती2225-385215789.47
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31825295.29
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08892911.75
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182243924.39
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088914868.92
रत्नागिरीअनुसूचित जाती2225-3852414024.84
अनुसूचित जाती2225-3861606860.68
अनुसूचित जाती2225-05394162.50
विशेष मागास प्रवर्ग3451-26015855.85
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182151515.15
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088916389.83
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती3451-26019989.98
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889419625.36
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182427142.71
सांगलीअनुसूचित जाती2225-38521639698.66
अनुसूचित जाती2225-386116059160.59
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182174817.48
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889850.51
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889990.59
विशेष मागास प्रवर्ग2225-088914868.92
विशेष मागास प्रवर्ग2225-6045-314074.07
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088923695142.17
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318220480204.80
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-6045-31273327.33
साताराअनुसूचित जाती2225-0539173910.43
अनुसूचित जाती2225-386115236152.36
अनुसूचित जाती2225-38521454787.28
विशेष मागास प्रवर्ग2225-58356653.99
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31829139.13
विशेष मागास प्रवर्ग2225-58352141.28
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08892621.57
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08891400.84
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-5835384923.09
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-583521437128.62
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318221076210.76
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-08893542.12
सिंधुदुर्गअनुसूचित जाती2225-3861241024.10
अनुसूचित जाती2225-3852191211.47
अनुसूचित जाती2225-05393141.88
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31826876.87
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08894432.66
विशेष मागास प्रवर्ग2225-526-3920.55
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088913888.33
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182177917.79
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-526-39085.45
सोलापूरअनुसूचित जाती2225-385227275163.65
अनुसूचित जाती2225-386127730277.30
अनुसूचित जाती2225-0539552333.14
विशेष मागास प्रवर्ग2225-6232698869.88
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182218721.87
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889292817.57
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889639538.37
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-088936454218.72
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182719071.90
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-623229995299.95
ठाणेअनुसूचित जाती2225-05392001.20
अनुसूचित जाती2225-3467103510.35
अनुसूचित जाती2225-386123370233.70
अनुसूचित जाती2225-385219075115.41
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182470047.00
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889350.21
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889310718.76
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08892121.27
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889629538.40
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182663066.30
वर्धाअनुसूचित जाती2225-3852563233.79
अनुसूचित जाती2225-3861724572.45
अनुसूचित जाती2225-0539530.32
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182176517.65
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08897594.55
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-3182493949.39
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889206912.41
वाशीमअनुसूचित जाती2225-386111097110.97
अनुसूचित जाती2225-3852865954.77
अनुसूचित जाती2225-05398365.02
विशेष मागास प्रवर्ग3451-2503430.26
विशेष मागास प्रवर्ग2225-31824324.32
विशेष मागास प्रवर्ग2225 B 7691871.12
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08891891.13
विशेष मागास प्रवर्ग2225 B 357510.31
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889300218.01
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318213097130.97
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती3451-23721034062.04
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-2372460427.62
यवतमाळअनुसूचित जाती2225-38521095068.21
अनुसूचित जाती2225-386112455124.55
विशेष मागास प्रवर्ग2225-3182268826.88
विशेष मागास प्रवर्ग2225-0889110.07
विशेष मागास प्रवर्ग2225 B 357245514.73
विशेष मागास प्रवर्ग2225-08893782.27
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225 B 35730005180.03
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-318227110271.10
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-0889537632.26
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती3451-237240.02
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225-237270.04
विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती2225 B 57110296.17
एकुण215442117,278.27