संकेतस्थळाचे धोरण

या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेल्या बाह्य संकेतस्थळाच्या गोपनीयता व सुरक्षतीतता याची जबाबदारी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची नसून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग या बाह्य संकेतस्थळाच्या उपलब्धतेची हमी देत नाही.